fbpx

Avtalevilkår

Leverandørs forpliktelser
Leverandør forplikter seg til å oppbevare samtlige sikkerhetskopierte filer overført via tjenesten til backupservere på en forsvarlig måte, samt gjøre disse tilgjengelig for Kunde når det måtte være behov for det. Filene oppbevares kryptert på Leverandørs servere, og kan ikke leses uten Kundes krypteringsnøkkel.
Leverandør har ikke anledning til å gjennomgå kundens data og forholder seg til enhver tid til norsk lov.

Etter hver kjørte backup sendes en automatisk generert statusrapport til kunde på e-post. I denne står beskrevet hvilke mapper som har blitt tatt backup av, samt evt. feilmeldinger. Dersom ikke backup kjøres, sendes en feilmelding på e-post. Det er Kundes ansvar å kontrollere disse rapportene, og melde fra til Leverandør ved evt. feil. Dersom Kunde ikke mottar rapporten, må Kunde snarest melde fra om dette. Leverandørs rettslige ansvar, unntatt ved forsettlig skadeforvoldelse begrenses til avtalt årspris.

Filer overført via tjenesten til backupserver er Kundes eiendom og skal ikke utleveres til tredjepart uten Kundes samtykke.

Fakturering
Tjenesten forskuddsfaktureres i.h.h.t akseptert tilbud, med 10 dagers forfall. Dersom en faktura ikke er betalt ved purringens forfall kan tjenesten bli sperret. Varsel før sperring vil bli sendt. Leverandør har rett til å justere abonnementsprisen årlig i.h.h.t. utviklingen i konsumprisindeksen de siste 12 måneder forut for prisøkningen.

Med mindre annet er avtalt skjer fakturering forskuddsmessig 1. år, deretter kvartalsmessig.

Om tjenesten
Kunde mottar rapport for hver backupsyklus som er kjørt / forsøkt kjørt (daglig, med mindre kunde spesifiserer annet).
Dersom kunde oppdager feil eller mangler plikter kunde å informere Leverandør innen rimelig tid. Programvaren som er installert på kundes maskin(er) er Leverandørs intellektuelle eiendom, og tillates ikke kopiert eller distribuert til tredjepart.

Programvaren som er installert på kundes maskin(er) er Leverandørs intellektuelle eiendom, og tillates ikke kopiert eller distribuert til tredjepart.

I 2 måneder etter igangsetting har Kunde anledning til å heve kjøpet dersom ett av følgende punkter er oppfylt:

·        Backup kjører ikke som planlagt grunnet feil utenfor Kundes kontroll og Leverandør ikke får rettet opp dette.

·        Manglende oppfølging / support fra Leverandør.

·        Uaktsomhet fra Leverandør.

Ved Force Majeure har Leverandør intet ansvar for driftsbrudd.

Oppsigelse
Oppsigelse av tjenesten må skje skriftlig. Kunde må i slike tilfeller selv sørge for oppsigelse samt å hente ut sikkerhetskopi dersom dette skulle være ønskelig. Ved oppsigelse vil samtlige av kundes data slettes ved utløpt avtaleperiode.

Kunde er bundet til denne avtale i 12 mnd. fra kontraktsinngåelse. Kontrakten fornyes automatisk ved fakturering, tilsvarende perioden det faktureres for. Oppsigelse må være oss i hende senest 1 mnd. før fornyelse.

Innhold 
Kunde er eneansvarlig for lovligheten til alle data som kunde legger på Leverandørs server (tar backup av). Da data ligger kryptert på Leverandørs server, kan kunde bli bedt om å dokumentere hva som tas backup av ved mistanke om lovbrudd. Dersom det kan bevises over enhver tvil at kunde har ulovlige data liggende på Leverandørs server, kan Kundes konto og data slettes med umiddelbar effekt uten varsel. Kunde er i så fall ikke fritatt fra denne avtale, da den må sies opp i.h.h.t. gjeldende vilkår.

Oppetid
Backupservere har en garantert oppetid på 99%. Ved planlagte driftsavbrudd, oppdagelse av uforutsette driftsavbrudd / mangler i tjenesten e.l., plikter Leverandør å kommunisere dette til Kunde innen rimelig tid, samt informasjon om tiltak som iverksettes for å korrigere dette. Slik kommunikasjon vil foregå pr e-post.

Tvister
Denne avtale er undergitt norsk rett. Tvister som springer ut av avtaler skal løses ved de ordinære domstoler. Partene vedtar Oslo byrett som verneting.